Binnen thema: Versnellen
Artikeloverzicht

TVE-screeningsmethode

Eduratio heeft een eenvoudige screeningsmethode ontwikkeld om alle leerlingen te detecteren die een voorsprong hebben op gebied van wiskunde. Dit wordt de TVE-methode genoemd, wat staat voor 'Tien Vragen Extensie'.

Deze screeningsmethode staat niet op zichzelf, maar hoort gecombineerd te worden met verschillende andere kanalen van signalering: TVE, aanmeldingen door ouders en/of leerkrachten, invullen van vragenlijsten en observatie door leerkrachten, andere signaleringsprotocollen,...

Screening

De TVE wordt afgenomen van alle kinderen in de klas, als extra vorm van screening, naast eventuele aanmeldingen door ouders of leerkracht of andere signaleringsmethode. Het principe is eenvoudig: aan elke LVS-toets Wiskunde die in de school wordt afgenomen, dus bij elke leerling, worden de 10 moeilijkste vragen uit de toets van een jaar hoger toegevoegd. Alle leerlingen die minstens 5 van deze 10 vragen juist hebben beantwoord – dus zonder de leerstof te hebben gezien – dienen verder te worden gesignaleerd via doortoetsen.

Verdere beeldvorming op school

Alle gedetecteerde leerlingen - die minstens 5 van deze 10 vragen juist hebben beantwoord of die werden aangemeld door leerkracht of ouders - dienen te worden doorgetoetst met de LVS-toets van een jaar hoger. Enkel wie hier nog steeds een voldoende (A, B of C) scoort, moet een degelijke aanpassing van de leerstof wiskunde worden aangeboden. Let wel: deze 10 extra vragen zijn toegevoegd om te weten te komen welke leerling doorgetoetst dient te worden en niet om te bepalen wie al dan niet een ander aanbod moet krijgen. De TVE-methode is niet het doortoetsen zelf!

Voordelen

  • Het is gratis;
  • Het vraagt een haalbare inspanning van de leerkrachten en zorgbegeleiders, wat belangrijk is voor de draagkracht van de school;
  • Het laat toe om enerzijds de leerlingen die meer aankunnen te ontdekken en anderzijds voorkomt het overbelasting bij leerlingen die weliswaar zeer goede resultaten halen, maar reeds op de tippen van hun tenen lopen;
  • Het is geschoeid op Vlaamse leest;
  • Het is een proces en niet een eenmalige gebeurtenis, aangezien het bij elke LVS-afname wordt toegevoegd;

Nadelen

  • Het gevaar bestaat dat scholen de TVE-methode gaan gebruiken zonder het doortoetsen zelf waardoor ze het als selectie gaan gebruiken om te bepalen wie verdieping van de leerstof wiskunde nodig heeft. Hierdoor zouden kinderen geselecteerd kunnen worden die géén voorsprong hebben en daardoor overbelast worden;
  • Een tweede gevaar is dat het als selectie wordt gebruikt om te bepalen wie uitgesloten wordt van grondiger onderzoek. Kinderen die aangemeld worden door ouders moeten niet eerst gescreend worden met TVE;
  • Een bijkomende beperking is dat deze methode alleen voor wiskunde inzetbaar is. In praktijk bleek weliswaar dat leerlingen die hoog scoren op wiskundetesten boven niveau vaak ook op toetsen van Begrijpend Lezen boven niveau sterk presteren. Het omgekeerde is minder vaak het geval. Door alleen de TVE te gebruiken, zou men dus een leervoorsprong in dit domein kunnen over het hoofd zien.
  • Op de site van Eduratio wordt geen informatie gegeven over wetenschappelijk onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de TVE, maar Eduratio heeft wel zelf een onderzoek gevoerd in 20 scholen om enigszins de validiteit van de TVE te bepalen (zie http://eduratio.be/tvelente2010.html). Hieruit bleek dat 3 op de 4 leerlingen, die op basis van de TVE procedure uitgekozen werden, achteraf beduidende leervoorsprong op wiskunde bleken te hebben. Anderzijds zaten er leerlingen bij de niet-geselecteerden die toch een leervoorsprong bleken te hebben. Dit toont aan dat het nuttig is om naast de TVE ook op andere manieren leerlingen te selecteren.

Om het scholen makkelijk te maken, heeft EduRatio deze vragen voor elke klas reeds samengebracht op een enkele bladzijde per leerjaar. Deze vijf bladzijden (een voor elk van de leerjaren 1-5) kunnen je gratis bekomen door Eduratio een mail te sturen met als onderwerpsregel "TVE" en in de tekst het instellingsnummer, het adres van de school en de naam van de aanvragende directeur of zorgleerkracht.

TVE-screeningsmethode (Eduratio): http://eduratio.be/tve.html
Lees ook het algemeen artikel over signaleren en diagnostiek om meer achtergrond te verkrijgen over dit thema.

Update 2022: Veel scholen werken ondertussen met een nieuwe versie van het LVS Wiskunde. De vragen van de TVE zijn niet aangepast aan deze nieuwe versie. Toch kan de originele TVE inzetbaar blijven omdat de leerplannen niet beduidend gewijzigd zijn. Het enige verschil is dat je bij leerlingen die minstens 5/10 halen (plus de leerlingen die aangemeld worden door ouders en leerkrachten) de volledige LVS van het hogere leerjaar zal moeten afnemen, omdat de 10 vragen van de TVE geen deel uitmaken van de nieuwe LVS. Het is een instrument dat systematische screening beoogt, met een signaleerfunctie, en in die hoedanigheid blijft het dus nog steeds bruikbaar. De TVE is eenvoudig uit te testen en men ziet er meteen de waarde van in.

Toepassingsgebied: Onderwijs
Leeftijdscategorie: Lagere schoolkinderen (6-12j)
Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT