Over project TALENT

Het doel van project TALENT is het leren, de motivatie en het welbevinden van cognitief begaafde leerlingen te bevorderen door onderwijs en zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Het project TALENT doet dit door:

 1. Bewustzijn creëren over de diverse onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van cognitief sterke leerlingen bij leerkrachten, begeleiders en ouders.
   
 2. Ondersteunen van professionelen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om cognitief sterke leerlingen te identificeren en te onderwijzen/begeleiden/op te voeden.
   
 3. Samenbrengen van en samenwerking mogelijk maken tussen de verschillende belanghebbenden: leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, schooldirecties, lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s.

 

Project TALENT wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Strategisch Basisonderzoek). Het is een interuniversitair project onder leiding van de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen.

De leiding van project TALENT is in handen van:

KU Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen
Prof. Karine Verschueren (projectleider)

Prof. Bart Soenens

Prof. Vincent Donche
Prof. Bieke De Fraine Prof. Maarten Vansteenkiste Prof. Elke Struyf

 

 

 

 

Onderzoek

Project TALENT wil onderzoeken in welke mate er sprake is van onderpresteren bij cognitief begaafde leerlingen in het Vlaamse onderwijs en welke factoren de prestaties, de motivatie en het welbevinden van deze leerlingen kunnen bevorderen. Zowel de eigenschappen van de leerling zelf als elementen uit de thuisomgeving en factoren op school- en klasniveau worden onderzocht. Daarbij wordt bekeken wat het leren en de motivatie van álle leerlingen bevordert en welke factoren specifiek van belang zijn voor cognitief begaafde leerlingen.

Om deze vragen te beantwoorden, worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt:

 • Analyse van SiBO-gegevens. De SiBO-studie omvat gegevens over leerlingen die sinds 2002 worden gevolgd doorheen het basis-, secundair en hoger onderwijs.
 • Het longitudinale TALENT-onderzoek. Dit lopende onderzoek volgt een groep van meer dan 3.000 leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 aan het secundair onderwijs begonnen. Het onderzoek brengt in kaart hoe hun prestaties, motivatie en interesses zich ontwikkelen doorheen de eerste graad van het secundair onderwijs en hoe ouders, leerkrachten en scholen deze ontwikkeling positief kunnen beïnvloeden.*
 • TALENT-interventiestudies. Voortbouwend op de bevindingen uit het longitudinale TALENT-onderzoek zullen een aantal interventies worden ontwikkeld. Hierbij neemt een groep leerlingen deel aan een aantal trainingssessies gericht op het verbeteren van hun motivatie en schoolse betrokkenheid, waarna het effect wordt gemonitord.
 • Participatief onderzoek. Tot slot gaat het TALENT-onderzoeksteam aan de slag met leerkrachten om samen te bekijken hoe de leeromgeving voor cognitief sterke leerlingen kan worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door na te gaan welke didactische aanpak de motivatie en leerprestaties het meest bevordert.

 

Het onderzoeksteam van project TALENT bestaat uit:

KU Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen
Dr. Jeroen Lavrijsen (coördinator)

Sabine Sypré

Katelijne Barbier

Alicia Ramos

Michiel Boncquet  
Nina Steenberghs    

 

 

 

 

 

Valorisatie

Om de brug tussen te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk, werkt project TALENT samen met enkele strategische valorisatiepartners. Daaronder:

 • de lerarenopleidingen van drie hogescholen (Hogeschool UCLL, Karel de Grote-Hogeschool en Arteveldehogeschool)
 • de pedagogische begeleidingsdiensten van de vier onderwijskoepels (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! OVSG en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)
 • de Centra voor Leerlingenbegeleiding
 • Prodia, het netoverschrijdend project protocollering diagnostiek
 • Bekina, een vereniging van hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

De valorisatiedoelen van project TALENT zijn dezelfde als de algemene doelen hierboven beschreven, nl. bewustzijn creëren, de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij professionelen ondersteunen en samenwerking tussen relevante actoren initiëren en stimuleren.

Het valorisatieteam van project TALENT bestaat uit:

KU Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen
Dr. Pieter Verachtert

Sabine Sypré

Dr. Kathleen Bodvin
   

 

* In het kader van de longitudinale TALENT-studie werd een protocol afgesloten met de Vlaamse overheid, waarbij de overheid aan het TALENT-onderzoeksteam een aantal achtergrondgegevens over de aan de studie deelnemende leerlingen bezorgt. Dit protocol kan u hier terugvinden.

KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENTVoorbeeldscholen