Binnen thema: Schoolbeleid cognitieve begaafdheid
Documentenoverzicht

Concretisering van kwaliteitsverwachtingen op gebied van onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen

Eén van de doelen van het project Voorbeeldscholen is het concretiseren van kwaliteitsindicatoren en -beelden voor beleid en praktijk ten aanzien van de begeleiding van CSF leerlingen. Dit resulteerde in bovenstaand document.

 

Voor deze concretisering vertrokken expertisecentrum TALENT en de ankerscholen van het Project Voorbeeldscholen CSF vanuit het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK). Het OK werd opgesteld door de Vlaamse Onderwijsinspectie op basis van wetenschappelijke literatuur en input van betrokken stakeholders om minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen op gebied van onderwijs voor alle leerlingen te expliciteren. Deze indicatoren voor kwaliteitsvol onderwijs zijn evenzeer van toepassing op kwaliteitsvol onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen.

Het was echter een meerwaarde om de kwaliteitsverwachtingen uit het OK te concretiseren en te verduidelijken in functie van de kwaliteitsbewaking van het onderwijs aan CSF leerlingen. Met bovenstaande tool kunnen schoolteams aan de slag om hun beleid voor CSF onder de loep te nemen en gericht, stap voor stap bij te sturen.

We zijn er ons van bewust dat deze tool overweldigend kan overkomen voor scholen die in de beginfase staan op gebied van het begeleiden van CSF leerlingen. Een aanpak voor CSF leerlingen in het zorgbeleid integreren is een oefening die tijd vraagt en die stapsgewijs kan verlopen. Dit document kan daarbij inzichten geven. Het is geen controlelijst of afvinklijst, maar een ondersteunende tool die kan helpen bij het integreren van een kwalitatief beleid voor CSF leerlingen in het beleid op leerlingenbegeleiding van een school.

Om deze tool op te stellen maakten we gebruik van beschikbare wetenschappelijke literatuur op gebied van onderwijs aan CSF leerlingen. We vroegen ook input en feedback van leraren, directies, leerlingen, ouders, pedagogische begeleidingsdiensten van verschillende onderwijsnetten, Prodia, CLB-medewerkers, ondersteuners en lerarenopleiders in focusgroepgesprekken.  In een bilateraal gesprek gaf ook de onderwijsinspectie feedback op dit document.

In deze tool vind je: 

• In de eerste kolom de originele kwaliteitsverwachtingen van het OK. Omdat we van hieruit vertrokken zijn en omdat het handig is om te zien welke kwaliteitsverwachting we in de andere kolommen concretiseren hebben we deze mee opgenomen in het document. Op deze manier heeft de lezer een compleet beeld van de originele kwaliteitsverwachting, de concretisering en de specifieke tips naast elkaar staan.

• In het midden de concretisering van deze kwaliteitsverwachtingen op gebied van onderwijs aan CSF leerlingen. Deze zijn vooral bedoeld voor directieteams en andere betrokkenen die het beleid voor CSF mee vormgeven op een school (coördinatoren, zorgleraren, kernteam CSF…). Ook leraren die meer wetenschappelijke onderbouwing willen lezen kunnen in deze kolom en in voetnoten bij kolom drie terecht voor de verwijzingen naar de literatuur. We benadrukken hier graag nogmaals dat dit geen nieuwe kwaliteitsverwachtingen zijn, maar wel een houvast voor schoolteams om te kijken wat de kwaliteitsverwachtingen, reeds omschreven in het OK, nu specifiek voor de CSF leerlingen op een school kunnen betekenen.

• In de derde kolom specifieke praktische en didactische tips, bronnen voor inspiratie of bruikbare tools. Deze kolom werd toegevoegd om de individuele (zorg)leraar of het (kern)team dat aan de slag gaat rond CSF mee te ondersteunen.