Over TALENT

Expertisecentrum TALENT

Expertisecentrum TALENT  is gegroeid vanuit het interuniversitaire FWO-SBO project TALENT, een samenwerking tussen de KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent. TALENT staat voor ‘TAiLoring EducatioN and care to Talents of youth’. De missie van project en expertisecentrum TALENT is om beter inzicht te verwerven in de psychosociale, motivationele en leerontwikkeling van cognitief sterke kinderen en jongeren en in de wijze waarop de onderwijsleer- en opvoedingsomgeving deze ontwikkeling kunnen bevorderen. Daarnaast is het doel om deze wetenschappelijke inzichten te benutten om het onderwijs aan en de zorg voor cognitief sterke leerlingen te versterken

Door het voeren van innovatief basisonderzoek wil TALENT bijdragen aan de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis over cognitief sterk functioneren. Dit doen we aan de hand van het opzetten van longitudinaal onderzoek, interventie-onderzoek en experimenteel onderzoek. Naast kwantitatieve methoden worden ook kwalitatieve methoden gebruikt. Met ons onderzoek willen we ook een antwoord bieden op vragen die leven in de praktijk en bijdragen aan een kwalitatieve, onderbouwde onderwijs- en begeleidingspraktijk voor cognitief sterke leerlingen. Wetenschappelijke activiteiten gaan daarbij hand in hand met valorisatie-activiteiten.

Expertisecentrum TALENT is erkend als European Talent Center binnen het European Talent Support Network (ETSN), een netwerk gerelateerd aan de European Council for High Ability (ECHA). Het maakt deel uit van de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context (SCenO).

TALENT is verbonden met de Expertisecel Begaafdheid binnen PraxisP. De Expertisecel Begaafdheid brengt de onderwijs- en opvoedingsbehoeften in kaart van kinderen en jongeren met sterke cognitieve vaardigheden, met het oog op het bieden van een handelingsgericht advies aan deze jongeren, hun ouders en de school. De hulpverlening baseert zich op wetenschappelijke inzichten verworven binnen TALENT.

Focus op cognitief sterk functioneren

Onderzoek binnen TALENT richt zich op de ontwikkeling van en het onderwijs aan cognitief begaafde kinderen en jongeren. Die zijn kinderen en jongeren die, in vergelijking met hun leeftijdgenoten, sterke cognitieve vaardigheden of capaciteiten hebben. Die sterke cognitieve vaardigheden kunnen tot uiting komen in sterke leerprestaties, maar dat is niet noodzakelijk zo. In ons onderzoek bekijken we welke niet-cognitieve persoonskenmerken en omgevingskenmerken ervoor zorgen dat zij hun cognitief potentieel al dan niet kunnen realiseren.

In de begeleidingspraktijk en het onderwijsbeleid heeft men het recent vaak over ‘cognitief sterk functioneren’. Dat is een bredere term die de cognitief begaafde leerlingen omvat, ongeacht hun prestaties, maar ook de sterk presterende kinderen, ongeacht hun cognitieve aanleg. Voor de onderwijspraktijk is ook deze laatste groep relevant: wanneer kinderen sterke leerprestaties tonen, bijvoorbeeld in wiskunde of lezen, dan is het belangrijk om het onderwijsaanbod aan te passen aan deze leervoorsprong. Bijkomende informatie over hun onderliggende cognitieve capaciteiten hoeft hierbij niet noodzakelijk voorhanden te zijn. In het project Voorbeeldscholen Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen richten we ons op deze brede groep.

Net als alle leerlingen, hebben cognitief sterk functionerende leerlingen behoefte aan en recht op kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op hun onderwijsbehoeften; een aanbod dat hen toelaat om bij te leren, hun cognitieve talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien als persoon. Niet alleen kinderen en jongeren zelf varen hier wel bij, maar ook de samenleving. Daarom is het ondersteunen van de ontwikkeling van cognitief talent ook vanuit maatschappelijk oogpunt cruciaal.

Meer informatie over het team, projecten en aanbod vind je op de site van Expertisecentrum TALENT: https://ppw.kuleuven.be/talent

Thema'sLeermodulesProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOndersteuningsbeleid CSFNieuwsbriefOver TALENT