Inspireren

Ondersteunen

Uitdagen

Klik voor meer info en registratie!

Het doel van project TALENT is het leren, de motivatie en het welbevinden van cognitief begaafde leerlingen te bevorderen door onderwijs en zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun onderwijsbehoeften.

Project TALENT doet dit door:

Bewustzijn te creëren
over de diverse onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van cognitief sterke leerlingen bij leerkrachten, begeleiders en ouders.

1

2

3

Samenbrengen van en samenwerking mogelijk maken tussen de verschillende belanghebbenden: leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, schooldirecties, lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s.

Ondersteunen van
professionelen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om cognitief sterke leerlingen te identificeren en te onderwijzen/begeleiden/op te voeden.

Project TALENT bouwt voort op wetenschappelijk onderzoek en zet in op het gebruik van de bestaande structuren en kanalen binnen onderwijs en CLB om een maximum aantal belanghebbenden te bereiken. 

Project TALENT (TAiLoring EducatioN and care to Talents of youth) wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (Strategisch Basisonderzoek). Het is een interuniversitaire project onder leiding van KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, uitgewerkt in samenwerking met de onderwijskoepels, Prodia vzw, drie lerarenopleidingen (UCLL, Artevelde Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool) en de oudervereniging Bekina.


Onderzoek

Het identificeren en gepast begeleiden van cognitief sterke jongeren is een belangrijke taak van het onderwijs, omdat deze jongeren mee de kenniseconomie van morgen zullen vormgeven. Een relevant deel van de cognitief begaafde leerlingen presteert echter minder goed dan men op basis van hun potentieel zou verwachten.


Project TALENT wil onderzoeken in welke mate er sprake is van onderpresteren in het Vlaamse onderwijs en welke factoren de prestaties, de motivatie en het welbevinden van leerlingen kunnen bevorderen. Zowel de eigenschappen van de leerling zelf, elementen uit de thuisomgeving en factoren op school- en klasniveau worden onderzocht. Daarbij wordt bekeken wat het leren en de motivatie van álle leerlingen bevordert en welke factoren specifiek van belang zijn voor cognitief begaafde leerlingen.

In Project TALENT worden hierbij verschillende onderzoeksmethoden gebruikt:

1

Longitudinale onderzoeken

Er worden twee studies opgezet waarbij een groep leerlingen doorheen de tijd wordt gevolgd en waarbij op regelmatige tijden informatie wordt verzameld over hun vorderingen.

  • De SIBO-studie. Deze studie maakt gebruik van gegevens over leerlingen die sinds 2002 worden gevolgd doorheen het basis-, secundair en hoger onderwijs.
  • Het TALENT-onderzoek. Dit onderzoek volgt een groep van meer dan 3.000 leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 aan het secundair onderwijs beginnen. Het onderzoek brengt in kaart hoe hun prestaties, motivatie en interesses zich ontwikkelen doorheen de eerste graad van het secundair onderwijs, en hoe ouders, leerkrachten en scholen deze ontwikkeling positief kunnen beïnvloeden.

Voortbouwend op de bevindingen uit het eerste onderzoeksluik zullen twee interventies worden ontwikkeld. Hierbij neemt een groep leerlingen deel aan een aantal trainingssessies gericht op het verbeteren van hun motivatie en schoolse betrokkenheid, waarna het effect wordt gemonitord.

2

Interventiestudies

3

Participatief onderzoek

Tot slot gaat het onderzoeksteam aan de slag met leerkrachten om te samen bekijken hoe de leeromgeving voor cognitief sterke leerlingen kan worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door na te gaan welke didactische aanpak de motivatie en leerprestaties het meest bevordert.

De eerste resultaten van deze studies zijn intussen beschikbaar!

Medewerkers

KULeuven

Prof. Karine Verschueren – projectleider

Prof. Bieke De Fraine

Dr. Jeroen Lavrijsen – coördinator onderzoek

Sabine Sypré - doctoraatsstudent / medewerker valorisatie

Dr. Pieter Verachtert – medewerker valorisatie

Alicia Ramos – doctoraatsstudent

 

UGent

Prof. Bart Soenens

Prof. Maarten Vansteenkiste

Michiel Boncquet – doctoraatsstudent

 

UAntwerpen

Prof. Vincent Donche

Prof. Elke Struyf

Katelijne Barbier - doctoraatsstudent

Kathleen Bodvin - medewerker valorisatie

Contact

Algemeen

KU Leuven - Onderzoekseenheid: Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context

Adres: Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, bus 3717, 

3000 Leuven

(lokaal 01.93)

Email: talent@kuleuven.be

Projectleider

Prof. Karine Verschueren

Email: karine.verschueren@kuleuven.be

Tel: (+32) 16 32 61 06

 

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Jeroen Lavrijsen

Email: jeroen.lavrijsen@kuleuven.be

Tel: (+32) 16 32 04 53  

Praktijk en implementatie

Sabine Sypré

Email: talent@kuleuven.be


Dr. Pieter Verachtert

Email: pieter.verachtert@kuleuven.be

Tel: (+32) 16 37 94 06

 

Expertisecel Begaafdheid

www.praxisp.be/begaafdheid

Project TALENT is een interuniversitair project onder leiding van KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, uitgewerkt in samenwerking met de onderwijskoepels, Prodia vzw, drie lerarenopleidingen (UCLL, Artevelde Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool) en de oudervereniging Bekina.

2017 © TALENT